Xử Lý Lún Nghiêng - Di dời nhà
  • Xử Lý Lún Nghiêng - Di dời nhà

  • Lượt xem: 925
Thần Đèn Đồng Tháp Nâng Nhà và di dời nhà ở Tỉnh Cà Mau

Xử lý nhà nghiêng 28cm Cà Mau

Hạng mục : gia cố móng đơn thành móng băng và xử lý thẳng đứng căn nhà bị nghiêng lại trạng thái ban đầu. 

Xử lý nhà nghiêng 28cm Cà Mau

Hạng mục : gia cố móng đơn thành móng băng và xử lý thẳng đứng căn nhà bị nghiêng lại trạng thái ban đầu. 

Công trình khác

Hotline: 0859.039.035
<!--Start of Tawk.to Script--> <script type="text/javascript"> var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5789b7f063d0bc0474d53e01/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/57871001c0b96c2d224565e0/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })(); </script> <!--End of Tawk.to Script-->